Voorwoord

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de begeleiding, training en e-coaching, zowel aan volwassenen en kinderen (minderjarigen) geboden door de kleurenfabriek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Verantwoordelijkheid

 

Bij minderjarigheid van de klant zijn de ouders/verzorgers te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de klant, voor de informatieverstrekking en het toepassen van de begeleiding, coaching en gebruik van de gegeven adviezen. Alleen ouders/verzorgers kunnen toestemming geven voor begeleiding, training en coaching, dienen het verloop te volgen en zijn gemachtigd het traject te beëindigen.

 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat De Kleurenfabriek geen behandeling biedt. Wanneer een medewerker afleidt vanuit contact met een klant dat behandeling aan de orde zou moeten zijn door een andere professie, zal dit uitdrukkelijk aan de desbetreffende klant meegedeeld worden. Het staat de klant vrij hier wel of geen gehoor aan te geven. In deze keuze heeft De Kleurenfabriek geen verantwoordelijkheid behalve het adviseren professionele hulp elders te zoeken. In geval van minderjarigheid van de klant zal, indien nodig, dit uitdrukkelijke advies aan de ouders en/of verzorgers van de minderjarige klant worden gemeld.

 

Begeleiding vanuit De Kleurenfabriek sluit nimmer professionele hulp elders uit.

 

De medewerker van De Kleurenfabriek kan zijn of haar advies binnen de begeleiding alleen baseren op de verkregen en door de klant verstrekte informatie. Derhalve kan de medewerker enkel verantwoordelijk worden gehouden voor de begeleiding en adviezen gebaseerd op bekende informatie.

 

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn, het verstrekken van de juiste informatie en het toepassen van de coaching, begeleiding en adviezen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Informatie

 

De klant heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen de keuze over de coaching/begeleiding te kunnen maken.

 

De informatie zoals hierboven genoemd omvat bevat ten minste het volgende :

- Beknopte uiteenzetting van De Kleurenfabriek en de gang van zaken van het    

begeleiding/training

- Een heldere omschrijving van de relevante begeleiding/training en begeleidings- trainingstechnieken.

- De algemene voorwaarden.

- Duidelijke informatie omtrent kosten en betalingsvoorwaarden

- Informatie over gebruik van klantgegevens

- Informatie omtrent klachtenregeling

 

De genoemde informatie is zoveel als mogelijk beschikbaar op de website van De Kleurenfabriek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Inhoudelijke informatie

 

Voor De Kleurenfabriek geldt het volgende :

Voorafgaand aan de totstandkoming van een coaching-, training- en/of begeleidingstraject wordt in onderling overleg bepaald wat de inhoud van het traject zal zijn en wordt de informatie uitgewisseld die relevant is voor het slagen van het traject.

 

Voor begeleiding, training en/of coaching aan minderjarigen geldt het volgende:

Voorafgaand aan de totstandkoming van een coaching-, training- en/of begeleidingstraject wordt met de ouders/verzorgers overlegd wat de inhoud van het traject zal zijn en wordt de informatie uitgewisseld die relevant is voor het slagen van het traject. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat ouders/verzorgers te allen tijde verantwoordelijk zijn en blijven voor de minderjarige en het lopende traject.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Privacy

 

Zie ons privacyreglement op de site.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Kwaliteit

 

De Kleurenfabriek levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap.

Onder verantwoorde zorg wordt verstaan, zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en klantgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de klant en tegelijkertijd borg staat voor de veiligheid van de klant en de hulpverlener/trainer.

Als norm voor goed zorgverlenerschap gelden gedragsregels zoals die als vriendelijk, professioneel en menselijk bekend staan binnen het normale sociale verkeer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Begeleiding op afspraak

 

Voor begeleiding/training geldt dat er tussen de klant en de hulpverlener afspraken worden gemaakt omtrent inhoud en tijdstip van de begeleiding. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Goede samenwerking

 

Goede zorg/training bestaat enkel op basis van wederzijds vertrouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de hulpverlener/trainer en bij de klant. Beide partijen zullen zo helder als mogelijk communiceren en informatie uitwisselen.

Eventuele problemen, zorgen en vragen zullen zo snel en helder mogelijk, rechtstreeks tussen beide partijen besproken worden.

 

Wanneer er niet tot een oplossing wordt gekomen, dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Betaling

 

De klant is De Kleurenfabriek de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen coaching, begeleiding en training.

 

Voor de vooraf overeengekomen door de kleurenfabriek in rekening te brengen kosten van diensten, stuurt De Kleurenfabriek een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de klant.

 

Voor begeleiding vanuit de WMO zal de betaling rechtstreeks afgehandeld worden tussen de betreffende gemeente en De Kleurenfabriek.

 

De Kleurenfabriek stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

 

Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet betaald is, is De Kleurenfabriek gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.